مقدمه ای بررنگ های پودری:

به طور معمول اولین چیزی که به چشم مشتری کالاهای شما می آید،رنگ محصولات است وسپس فرم واثر تبلیغات،کیفیت وقیمت که در نهایت این مجموعه عوامل منجر به خریدکالا می گردند. استفاده از رنگهای پودری به جای رنگهای کوره ای مایع می تواند همزمان با افزایش کیفیت رنگ آمیزی کالا وافزایش راندمان تولید باعث کاهش هزینه های تولید گردد.