اجرای رنگ های پودری:

سطوح مورد نظر ابتدا زیر سازی وآماده سازی می شوند(چربی گیری،سند بلاست ،

فسفاته ویا کروماته)سپس باردارشدن ذرات پودر وهوا به وسیله ایجاد ولتاژبالا توسط

دستگاه رنگپاش پودری صورت می پذیرد،در مرحله بعدی قطعه به کوره پخت منتقل

می گرددودراین مرحله رنگ پودری ذوب شده وبا انجام فعل وامفعالات شیمیایی

پخت صورت می گیرید.