مقایسه رنگ پودری با رنگ مایع:                                                                           

1- مقدار مصرف رنگ پودری:

هر کیلو گرم رنگ پودری معادل 2.5 کیلوگرم رنگ مایع سطح رنگ آمیزی را پوشش می دهد.                                   

2- کاربری آسان:

رنگهای پودری آماده مصرف بوده ونیازی به هم زدن رنگ،رقیق کردن وتنظیم ویسکوزیته ندارند.

3-تنوع در انتخاب انواع رنگ:

قابلیت انتخاب انواع روکشهای صاف،متالیک،چرمی بافت دار با براقیتها ورنگهای مختلف

4-ایجاد ضخامت بالا:

حتی با یکبار اسپری 70میکرون ضخامت رنگ روی قطعه ایجاد میشودوهمچنین پدیده نامطلوب شره کردن رنگ اصلا به وجود نمی آید.

5-صرفه جویی در مصرف انرژی:

زمان ودمای پخت برای رنگهای پودری کمتر از رنگهای کوره ای مایع می باشد.

6-نیاز به حداقل آموزش:

اپراتوری که رنگ پودری را اسپری می کنددر مقایسه با رنگهای مایع احتیاج به آموزش ساده وکمتری دارد.

7- قابلیت تصحیح رنگ آمیزی:

اشتباهات پاشش رنگ پودری بر سطح به وسیله پمپ باد قابل رفع وامکان دوباره کاری میسر می باشد،ولی در سیستمهای رنگ آمیزی مایع، رنگبر لازم است.

8- مقاومت بالای شیمیایی وفیزیکی:

تحمل بیش از 700ساعت تست سالت اسپری، تست ضربه وخمش

9- بدن خطر آتش سوزی وسلامت پرسنل خط رنگ:

به علت عدم وجود حلال یا تینر در رنگهای پودری خط آتش سوزی وجود ندارد.

بخارات مضر حلالهای رنگ در محیط وجود ندارد ،بنابراین مشکلات تنفسی برای پرسنل رخ نمی دهد،همچنین نیازی به تمیزکاری پوست با تینر نبوده ولذا حساسیتهای رایج نیز به وجود نمی آیند.

10-کاهش زمان رنگ آمیزی ودر نتیجه سرعت در تولید:

مجموعه زمانهای آماده سازی رنگهای مایع برای پاشش ،مدت زمان انتظار قطعه رنگ شده قبل از عملیات پخت،زمان طولانی پخت وزمان تمیزکاری های بعدی ،با استفاده از رنگ پودری صرفه جویی شده ودر نتیجه هزینه های پرسنلی مربوطه نیز کاهش می یابد.

11- کیفیت ممتاز:

سطوح رنگ آمیزی شده با رنگ پودری در مقایسه با رنگ مایع یکنواخت وزیباتر می باشد،واین مسئله در قطعات فلزی با انحناء نمود بیشتری دارد.

12-کاهش ضایعات :

در سیستم رنگ آمیزی مایع حداقل 50%پرت رنگ(غیر قابل بازیافت) وجود دارد ،به علاوه 23%ضایعات ناشی از تبخیر حلال درفرآیند پخت ونیز 14%کاهش حجم در طی پخت روکش داریم که در نهایت تنها13%کل رنگ پاشش شده روی سطوح باقی می ماندولی در سیستم رنگهای پودری اگر چه 30%ضایعات ناشی از اسپری وجودداردولی قسمت اعظم آن قابل بازیافت واستفاده مجدد است بنابراین در کل بیش از 95%رنگ پودری پاشش شده روی سطح باقی می ماند ورنگ درضمن فرآیند پخت کاهش نمی یابد.