نازل شستشوی پلیمری
 
نازل پلیمری VJ60ساخته شده ازترکیبات پلی پروپیلن وپلی آمید با قابلیت تنظیم زاویه پاشش وبا مقاومت بالادر برابر مواد شستشوی شیمیایی وقلیایی محلول در آب می باشد.
حداقل فاصله مجاز قطعه تا نازل30سانتیمتر
فاصله مجاز وعمودی نصب نازلها نسبت به یکدیگر30سانتیمتر
در دومدل بوشنی وکلمپی
کاربرد این نازلها بیشتردر تونل های شستشوی مکانیزه در مقاطع آبشویی،چربی گیری،فسفاته آهن و روی،کروماته آلومینیوم است.
حداکثر دمای مجاز کاربرد نازلها 60درجه سانتیگراد
عدم چسبندگی رسوبات شیمیایی

خط رنگ