مشخصات فنی دستگاه رنگ پاش پودری:

الکتریک

تک فاز

 220   V AC

فرکانس

50~ HZ 60  

دما در هنگام کار

40°C+C~°10-

 

برق گان

ولتاژورودی

MAX 15v

ولتاژخروجی

100 KV

حداکثر جریان خروجی

MAX 16 0

قطب

 (-)NEGATIVE

وزن گان

G400

طول گان

CM26

فرکانس گان

40 K HZ MAX

 

مشخصات پنوماتیک

ماکزیمم فشار ورودی

BAR8

متوسط فشار ورودی

BAR6

حداقل فشار ورودی

BAR4

ماکزیمم رطوبت مجاز ورودی هوای کمپرسور

31.4 G /Nm

ماکزیمم روغن مجاز ورودی هوای کمپرسور

0.1 PPM

ماکزیمم مصرف هوای فشرده

Nm3/h13.2

 

این دستگاه مجهز به سیستم پالس بوده که راندمان چسبندگی پودر به قطعه کار را به خصوص در نقاط کنج در حد چشمگیری بالا بوده است . دستگاه قابل استفاده در تمام صنایع فلزی بوده  و مصرف رنگ بهینه می باشد در ضمن با استفاده از سیستم پالس امکان رنگ آمیزی  در ضخامت  کم نیز وجود دارد.