راهنمای دستگاه رنگ پاش پودری:

نصب و راه اندازی دستگاه رنگ پاش پودری

ولتاژورودی در دستگاه پاشش رنگ پودری:

این دستگاه روی ولتاژ 220 ولت تنظیم شده است.

برای استفاده ازولتاژ 110ولت لازم است اتصالات داخل کنترل تغییر داده شود.

اتصال هوای ورودی دستگاه پاشش رنگ پودری:

هوای ورودی از کمپرسور باید بدون آب و روغن باشد.

فیلتر هوایی که بر روی دستگاه نصب شده است فقط جهت رویت آب و روغن هوا می باشد ایت فیلتر جهت جداسازی کامل آب و روغن داخل هوا نمی باشد.

جهت اتصال هوا از کوپلینگ 1.4 اینچ استفاده شود.

شیر هوای فلودایز قبل از اتصال هوا باید بسته باشد .

هوای خروجی مخزن رنگ پودری:

هوای ورودی فلودایز داخل مخزن از فیلتر نصب شده بر روی مخزن خارج می گردد.

هوای ورودی فلودایز داخل مخزن نباید بیش از حد  باشد زیرا باعث خارج شدن پودر از مخزن می گردد.

توجه:فشار هوای اتمسفر باید داخل مخزن موجود باشد فشار مزبور از فیلتر روی مخزن تامین می شود.

اتصال ارت

اتصال ارت دستگاه باید با گیره مربوطه به بدنه کابین پاشش و یا نقاله متصل گردد.

توجه: خوب ارت شدن دستگاه باعث عملکرد بهتر الکترواستاتیک شده و همچنین عدم احساس الکترواستاتیک در دستهای اپراتور می گردد

توجه داشته باشید که راندمان کار و ایمنی دستگاه مستلزم داشتن چاه ارت استاندارد می باشد.