اصول ایمنی در استفاده از دستگاه پاشش رنگ پودری:

چنانچه اپراتور بخواهد از دستکش استفاده نماید باید قسمت کف دست دستکش را جدا نموده تا

تماس دست در قسمت ارت شده گان برقرار گشته و بدین ترتیب اپراتور نیز ارت می گردد.

اپراتور باید از کفش های چرمی استفاده نماید تا بدین وسیله اپراتور ارت گردد.

لازم است زیر پایی اپراتور از جنس هادی انتخاب شده تا اپراتور ارت شده و احساس الکترواستاتیک را ننماید.