چک کردن عملیات دستگاه پاشش رنگ پودری:

رگلاتور تغذیه پودر کاملا بسته شود.

دکمه تنظیم ولتاژ را تا آخر بسمت چپ بچرخانید تا ولتاژ در حداقل قرار گیرددکمه تنظیم ولتاژ را به آرامی به سمت عقربه ساعت بچرخانید.

سر گان را در فاصله 20سانتیمتری از کف کابین به طرف پایین نگهدارید.

دکمه گان را فشار دهید

نشانگرولتاژ شروع به کار می کند.

ولتاژ را تغییر داده تا از کار آن مطمئن شوید.

در حین فشار دادن گان رگلاتور تغذیه پودر را تنظیم  و هوای همراه را باز نمایید.

چنانچه عملیات ذکر شده خوب انجام گیرد، دستگاه در حال نرمال می باشد.