پر کردن مخزن  رنگ پودری:

درب مخزن پودر را باز نمایید.

مخزن را تا قسمت زیرین دسته مخزن پر نمایید.

درب مخزن پودر را بسته و شلنگهای آن را وصل نمایید.

فلودایز رنگ در مخزن رنگ پودری:

حالت فلودایز بستگی زیادی به نوع پودر ،مقدار آب و روغن کمپرسور و حرارت محیط دارد.

تنظیم فلودایز بستگی به کنترل یونیت ندارد.

درب مخزن را باز نمایید.

زمانی که شیر ورودی هوای فلودایز را باز می تمایید پودر شروع به جوشیدن  می نماید.

زمانی که سطح پودر در داخل مخزن یکنواخت شروع به جوشیدن نمود فلودایز تنظیم می باشد.

درب مخزن را ببندید.