نحوه تنظیم خروج رنگ پودری از نازل گان :

خروجی پودر:

مقدار خروج پودر بستگی به نوع پودر ،طول شلنگ،نازل،قطر و نوع شلنگ و مقدار هوای تنظیم شده تغذیه پودر و هوای همراه دارد.

فلودایز پودر را چک نموده که در حالت نرمال باشد.

دستگاه را روشن نمایید.

گان را به طرف داخل کابین پاشش رنگ پودری گرفته و دکمه های گان را فشار دهید.

مقدار هوای تغذیه پودر را تنظیم نمایید.

مقدار هوای همراه پودر را تنظیم نمایید.

مقدار هوای همراه را با چرخاندن رگلاتور مربوطه به سمت عقربه ساعت مقدار خروجی را از حالت تکه تکه خارج شدن به حالت نرمال در آورید.(حالت نرمال حالتی است که رنگ پودریبه صورت ابر و ذرات پودر کاملا پخش شده و در یک جا متمرکز نگردد).

 

روش ارت:

مطمئن شوید کلیه تجهیزات هادی در فاصله 5متری اطراف کابین پاشش ارت شده باشند.