نحوه تعویض رنگ و تمیزکاری دستگاه رنگ پاش پودری:

مخزن پودر و شلنگ گان را کاملا تمیز نمایید.

برای تمیز کردن شلنگ هوای فشرده را وارد شلنگ نمایید.

داخل گان و بیرون آ ن را تمیز نمایید

پودر جدید را داخل مخزن بریزید.

کاربا دستگاه را شروع نمایید.

اصول تمیزکاری دستگاه پاشش رنگ پودری:

نگهداری مستمر تجهیزات باعث بالا بردن  عمر مفید  دستگاه و عملکرد بهتر آن می گردد.

شلنگ هوای فلودایز را از مخزن جدا نمایید.

بقیه پودر داخل مخزن را تخلیه نمایید.

لوله مکش پودر را بیرون آورده و آن را کاملا تمیز نمایید،همچنین کلیه اتصالات ورودی شیلنگ ها را کاملا تمیز نمایید.

مخزن  را با هوای فشرده تمیز نموده و با یک پارچه خشک آن را کاملا تمیز نمایید.

مخزن را در جای خود قرار دهید.

هرگز جهت تمیز کردن مخزن از حلال یا آب استفاده ننمایید.

دستگاه را خاموش نموده و شلنگ ها و کابل گان را جدا نمایید.

سر گان و نازل را جدا نموده سپس با هوای فشرده داخل گان و قطعات آن را تمیز نمایید.

از هوای فشرده بدون آب و روغن استفاده نمایید.

قسمت  خارجی گان را تمیز نمایید.

.گان را پس تز تمیز کردن دوباره مونتاژ نمایید

نازل را بوسیله هوای فشرده تمیز نمایید و در صورت خوردگی آ را تعویض نمایید.

انژکتور را با هوای فشرده تمیز نمایید و نافی داخل انژکتور را درصورت ایجاد خوردگی تعویض نمایید.