اصول کابری گان پاشش دستگاه پاشش رنگ پودری:

همزمان با روشن کردن دستگاه و فشردن دکمه گان ولتاژ برقرارشده و پودر به واسطه نازل اسپری می گردد.میدان الکتریکی ایجاد شده بواسطه ولتاژ ماکزیمم 100کیلو ولت بین گان وقطعه کار ارت شده باعث می شود ذرات پودر در هنگام حرکت باردارشده ودر برخورد با قطعه کار الکترونها راردوبدل نمایند که عملکرد آن چسبیدن منظم پودر رنگ به سطح قطعه  کاروپوشش آن می گردد. 

طول گان

340mm

وزن گان

420gr

ولتاژ خروجی

100Kv

بیشترین شدت جریان خروجی

140µ

فرکانس

32Khz

قطب

منفی

بیشترین مقدار پودر تزریقی

 600gr/min

طول کابل

 5m