انواع نازل های پاشش رنگ پودری و موارد مصرف:

1- نازل گرد پاشش رنگ پودری

2-نازل تخت پاشش رنگ پودری

موارد مصرف نازل گرد پاشش رنگ پودری:

سیم ها-مصنوعات سیمی- شبکه ها – مجموعه های آلومینیومی و غیره
رنج پاشش بین 120میلیمتر تا 180میلیمتر

موارد مصرف نازل تخت پاشش رنگ پودری:
موارد مصرف:مجموعه های تولیدی-قطعات تولیدی چاک دار-قطعات تولیدی خم شده تابلوهای برق و غیره
رنج پاشش بین 120میلیمتر تا 180میلیمتر

نحوه تعویض نازل گرد پاشش رنگ پودری:
نازل را از میله نازل بیرون آورید
سرگان را باز نموده و الکترود را بیرون آورید.
قطعات را مونتاژو سر گان را ببندید.

توجه:در هنگام باز کردن نازل و تعویض آن حتما دستگاه پاشش رنگ پودری را خاموش کنید.