ارت نمودن دستگاه پاشش رنگ پودری:
ارت را محکم ببندید تا بدین ترتیب کیفیت پوششی را افزایش دهید

روش ارت کردن دستگاه پاشش رنگ پودری:
قطعه کار که به قلاب آویز است باید کاملا ارت شود
از کابل مسی مخصوص ارت با سطح مقطع بیشتر از 10 میلیمتر مربع استفاده نمایید و آن را به سیستم ارت کارخانه متصل و به کابین پاشش، سیستم نقاله و غیره وصل نمایید.مقاومت ارت نباید بیشتر از 1 میکرواهم باشد

مشکلات بوجود آمده  در صورت عدم ارت مناسب :
ضخامت پوشش رنگ یکسان نیست و پوشش خوب انجام نمی شود.
باعث پس زدن پودر از سمت قطعه به سمت اپراتور می گردد.
باعث ایجاد شوک الکتریکی خطرناک در بین قطعه کار و تجهیزات دستگاه می گردد.
علت جهش الکتریکی (جرقه) بین قطعه کار و قلاب ، رنگ قلاب ها می باشدکه مرتبا باید تمیز شوند تا ارت برقرار شود.